Co Marketing

Come Together, Right Now…

seperator-career

CO Marketing הוא שיווק דרך ערוצי השותפים העסקיים, המחזק, בו זמנית, את המותג, את הספק, את השותף העסקי ואת הקשר בין כולם. למהלכי CO Marketing , כמו לכל דבר שעושים בשניים, יש כוח כפול, תקציבית ותדמיתית.

Xtra Mile, המתמחה בשיווק  מגזרי ה-IT וההי טק, צברה ניסיון רב בתהליכי CO Marketing  והיא מממשת אותם בהתבסס על  מתודולוגיה מקיפה ומובנית

salt-left

אנחנו מכירים לעומק את שני הצדדים – גם את הספק וגם את השותפים העסקיים.

seperator-smb-long

אנחנו מבינים את מערכות היחסים ואת הרגישויות, ומצליחים לייצר קמפיינים המחזקים את המותג ונותנים במה לשניהם.

seperator-smb-long

ואנחנו מצליחים לשחזר את איכות פעילויות השיווק שלנו ללקוחות – גם למהלכי CO Marketing  עבורם.

salt-right

Co Marketing פרויקטי

seperator-co-marketing